Deelnamereglement / algemene voorwaarden

Art 1.                     Aanmelding en betaling

De dagevenementen worden op zondag gehouden. Aanmelding bij het secretariaat van de stichting is mogelijk tot de uiterlijk datum genoemd in het clubblad of op internet. Betaling voor de deelname aan het evenement kan op de dag zelf.

Niet-donateurs kunnen zich als donateur van de steunstichting aanmelden bij het begin van een evenement. Meldt men zich pas als donateur van de steunstichting aan aan het einde van een evenement, dan vindt er geen verrekening of restitutie van de betaalde evenementkosten plaats. Bij meerdaagse evenementen worden de data vermeld in de agenda. De wijze van aanmelding wordt in het clubblad vermeld. Betaling van het evenement dient bij aanmelding afhankelijk van het evenement geheel of gedeeltelijk te gebeuren.

Tijdens alle evenementen dient een donateur van de steunstichting zijn donateurkaart bij zich te hebben en persoonlijk op alle momenten van het gebruik in het deelnemende voertuig aanwezig te zijn. Het bestuur van de stichting heeft het recht aanmeldingen te weigeren.

Art 2.                     Voorwaarden deelname en gedrag tijdens een evenement

Bij deelname aan een evenement bent u verplicht de aanwijzingen van een lid van het bestuur van de stichting of evenementencommissie op te volgen. Deze mensen zijn herkenbaar aan hun kleding. Aanwijzingen van de leden van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. De leden van de organisatie hebben de bevoegdheid u de toegang te ontzeggen bij het niet opvolgen van hun instructies.

Het is een deelnemer verboden van de route, aangegeven in het roadboek of op het terrein zelf aangegeven, af te wijken. De deelnemer dient aantoonbaar een rijbewijs te hebben (kinderen mogen niet rijden), een geldig (APK-) keuringsbewijs en verzekeringsbewijs te hebben, kinderen in een veilige positie te zetten (dus niet achter in de laadbak), maximaal stapvoets te rijden, ervoor te zorgen dat alle inzittenden gordels dragen, deuren te hebben in het voertuig, een kenteken te hebben en een uitlaat te hebben die voldoet aan de daarvoor gestelde geluidsnormen.

Het totaalgewicht van de auto mag maximaal 4000 kg zijn. De auto dient verzekerd te zijn en tijdens het evenement te voldoen aan de Nederlandse APK-eisen. De auto mag geen tractor- of noppenbanden hebben, mag maximaal twee assen hebben, moet 2 aangedreven assen hebben. Er mogen geen losliggende spullen in de bak van de auto liggen. Quads, buggy’s, landbouwvoertuigen (ook met GV kenteken) en zelfbouwvoertuigen worden niet toegelaten. Bij twijfel beslist het bestuur over toelating.

Alle evenementen worden georganiseerd en verreden onder de groene code van de voormalige FNTC.

Het bestuur van de stichting kan bij niet afmelden, bij het negeren van de groene code zonder geldige reden en bij het afwijken van de aangegeven route sancties opleggen genoemd in art. 4.

De bestuurder die tekent op het aanmeldformulier en de presentielijst is ook verantwoordelijk voor alle acties die mederijders uitvoeren.

Art 3.                     Roadboeken tijdens evenement

Roadboeken dienen na afloop van een evenement ingeleverd te worden bij het bestuur van de stichting of een lid van de evenementencommissie.

Als een persoon de rit niet kan uitrijden dient hij of zij zich af te melden en het roadboek te overhandigen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dient hij of zij zich telefonisch af te melden en roadboek de eerstvolgende werkdag terug te sturen. Het bestuur van de stichting kan, bij niet inleveren van de roadboeken zonder geldige reden, sancties opleggen conform art. 4. Als het evenement om welke reden dan ook vroegtijdig gesloten wordt, dienen de roadboeken te worden overhandigd aan het ter plaatse zijnde bestuurslid of lid evenementencommissie. Verantwoording hiervoor is op dat moment niet nodig. Het bestuur van de stichting kan, bij niet inleveren van de roadboeken zonder geldige reden, sancties opleggen conform art. 4.

Art 4.                     Strafmaatregelen

Indien een deelnemer niet voldoet aan het bepaalde in dit reglement kan het bestuur van de stichting de volgende maatregelen treffen:

  • Boete: Bij het niet inleveren van het routeboek wordt een boete van € 20,= opgelegd.
  • Schorsing: Een tijdelijke strafmaat waarvan de duur is vast te stellen door het bestuur.
  • Royement: Dit blijft zolang van kracht totdat het bestuur anders beslist.

In alle bovenstaande gevallen is het verboden om gedurende de looptijd van de strafmaat aan evenementen deel te nemen.

Tegen de beslissing van het bestuur is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Art 5.                     Ongevallen

Bij een ongeval tijdens een evenement dient men als volgt te handelen. Te allen tijde dienen alle voorzorgmaatregelen te worden genomen om verdere schade en/of ongevallen te voorkomen. Onmiddellijk dient u contact op te nemen met een van de leden van de organisatie.

Art 6.                     Milieu

Bij milieuonregelmatigheden tijdens een evenement dient men als volgt te handelen. Te allen tijde dienen alle voorzorgmaatregelen te worden genomen om schade aan het milieu te voorkomen (b.v. geen lekkende en overmatig rokende auto’s, overmatig geluid). Onmiddellijk dient men contact op te nemen met een van de leden van de organisatie.

Art 7.                     Aansprakelijkheid

De stichting en de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door donateurs van de steunstichting of deelnemers en bezoekers aan evenementen voor schade aan eigendommen en/of letsel aan personen. Zij nemen geheel voor eigen risico deel aan het evenement of bezoeken het evenement geheel voor eigen risico. Zij weten en accepteren bewust dat het oplopen van schade zeer vaak inherent is aan een evenement. Door het betalen van het inschrijfgeld of het tekenen van de presentielijst bij een evenement verklaart men dit reglement gelezen te hebben en akkoord te gaan met het vermelde in dit reglement. Het bestuur heeft het recht tot weigeren van personen en het geven van toegangsverboden aan hen die niet binnen de gedragscode van Stichting 4×4 Limburg passen. Donateurs van steunstichting 4×4 Limburg of losse inschrijving vormen hier geen uitzondering op.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet voldoende duidelijkheid geeft beslist het bestuur.
Beslissingen door het bestuur genomen zijn bindend, hiertegen is geen beroep mogelijk.